Zorg en begeleiding

Wij stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op de behoeftes van elke individuele leerling. Wij hebben daar in onze organisatie diverse mogelijkheden voor. De leerlingen moeten wel een bepaalde mate van zelfstandigheid kennen en kunnen opbrengen. Indien nodig starten de Intern Begeleider en de groepsleerkracht, in overleg met ouders, met een hulpprogramma. Hulp van externe instanties, zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog, wordt ingeroepen na toestemming van de ouders.

We proberen het ‘doubleren’ te voorkomen, door kinderen een onderwijsprogramma met een individuele doorgaande lijn aan te bieden. Toch kan het aanbieden van verlengde leertijd in een bepaald leerjaar noodzakelijk zijn om het minimale programma te kunnen volgen of om sociaal-emotioneel voldoende te kunnen groeien.

De procedure verwijzing speciaal onderwijs
De beslissing om
een procedure verwijzing speciaal onderwijs op te starten, wordt door de school in overleg met ouders en ingeschakelde externe instanties genomen. Het zijn dan de ouders die hun kind bij een andere school aanmelden. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht, waarbinnen alle schoolbesturen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Coevorden samenwerken. Passend onderwijs is voor onze school niet nieuw.