Zorg en begeleiding

Wij willen ons onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de behoeftes van elke individuele leerling. Wij hebben daar in onze organisatie ook ruimschoots de mogelijkheden voor. Binnen onze setting hebben wij veel mogelijkheden om leerlingen meer individueel te benaderen. Alle kinderen moeten wel een bepaalde mate van zelfstandigheid kennen en kunnen opbrengen. Indien nodig starten de intern begeleider en de groepsleerkracht, in overleg met ouders,  met een hulpprogramma. Hulp van externe instanties (zoals b.v. een orthopedagoog) wordt ingeroepen na toestemming van de ouders.

We proberen het ‘doubleren’ te voorkomen door kinderen een onderwijsprogramma met een individuele doorgaande lijn aan te bieden. Toch kan het aanbieden van verlengde leertijd in een bepaald leerjaar noodzakelijk zijn om het minimum programma te kunnen volgen of om sociaal-emotioneel voldoende te kunnen groeien.