Aanvragen verlof

Aanvraagformulier verlof

Via  de bovenstaande link vindt u het formulier om verlof aan te vragen. Het formulier is ook beschikbaar bij de directeur van de school. Uw aanvraag wordt getoetst door de directeur. Een school is daarbij gehouden aan de wettelijke kaders. 

Het spreekt voor zich dat het onderwijs aan uw kind gediend is met een geregeld schoolbezoek. De school gaat er dan ook van uit, dat u zich bij het bespreken van vakanties e.d. strikt houdt aan het vakantierooster. Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij sprake is van: 

A Buitengewoon verlof wegens vakantie
Verlof voor extra vakantie kan alleen worden toegestaan, als:

  • het door het beroep van één van de ouders alleen mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
  • er een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof tijdens schoolvakanties mogelijk is;
  • bovendien moet het dan gaan om de enige vakantie van het gezin gedurende het schooljaar.

Een verzoek om vakantieverlof dient twee maanden van tevoren schriftelijk aan de directie van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof om bijzondere redenen kan één maal per schooljaar, gedurende maximaal 10 schooldagen worden toegestaan (als tenminste aan de voorwaarden is voldaan) en mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

B Andere gewichtige omstandigheden
Hierbij moet worden gedacht aan een verhuizing, huwelijk, ziekte of overlijden. Een verzoek om verlof wegens gewichtige omstandigheden moet vooraf, of binnen twee dagen na de datum waarvoor het verlof nodig was, aan de directie van de school worden voorgelegd.

C Godsdienst of levensovertuiging
Indien uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, kunt u een verzoek voor verlof indienen bij de directie van de school. U moet dit wel uiterlijk twee dagen van tevoren aan de directie laten weten.

D Schoolverzuim
Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is sprake van ongeoorloofd verzuim. Dan moet de school maatregelen nemen; het is tenslotte in het belang van uw kind dat het aan het onderwijs deelneemt. Meestal neemt de leerkracht of directie van de school contact met u op om na te gaan wat er aan de hand is. Op het moment dat dit niet tot een vlotte oplossing leidt, of wanneer sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim en/of zorg, schakelt de school de leerplichtambtenaar in. Zij gaat samen met u en de school op zoek naar een oplossing en treedt op tegen het schoolverzuim.

Voor meer informatie over de leerplicht kunt u altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar van gemeente Ommen, tel: 14 0529.