MR & OR

MR
Sinds 1 februari 1982 is de wet op de Medezeggenschap in het onderwijs van kracht. De MR bestaat uit een geleding personeel (2) en een geleding ouders (2) die via een officiële verkiezing worden gekozen. De zittingstermijn is drie jaar. De directeur van obs Nieuwebrug is adviserend lid. De MR heeft met betrekking tot allerlei zaken betreffende de school en het te voeren onderwijsbeleid advies- dan wel instemmingsrecht. Een en ander is vastgelegd in het reglement. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Op de jaarvergadering aan het begin van het schooljaar legt de MR verantwoording af aan de ouders over het gevoerde en het te voeren beleid.

Oudergeleding:
Diederik Telman
Roos Krootjes 

Personeelgeleding
René van der Beeke
Guido Eijkelkamp

Adviseur MR
Janneke Wind


OR
Ouders zijn erg actief voor de school. De school kan bij verschillende activiteiten rekenen op extra handen.
Binnen de school is een ouderraad actief.

Oudergeleding:
Mirjam van der Leer
Marjolein de Vries
Marlies Kottier
Arthur Kuiters
Jeffrey de Graaff

Personeelgeleding
Fatma Unal
Tanja Bouwhuis