De GMR

Wat is de GMR?
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair en Speciaal Onderwijs (GMR PO/SO) van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) bestaat uit 6 ouders en 6 leerkrachten van de OOZ basisscholen en de Twijn. Deze 12 mensen zitten in de GMR namens hun geleding. Ze zijn ouder of leerkracht en vertegenwoordigen niet alleen hun eigen school. De GMR leden buigen zich gezamenlijk over bovenschoolse onderwerpen, onderwerpen die alle scholen aangaan. De GMR kijkt daarbij naar het belang voor de gehele organisatie. De belangen van individuele scholen over schoolspecifieke zaken worden door de eigen MR behartigd. Organisatiebelangen botsen wel eens met individuele belangen. Dat maakt GMR werk voor veel leden moeilijk, maar ook uitdagend.

Wat voor onderwerpen passeren de revue?
Ieder jaar komen alle stukken rondom de begrotingscyclus langs. Dat begint met een zogenaamde kaderbrief waarin het College van Bestuur de plannen, de speerpunten en keuzes voor het komende kalenderjaar uit de doeken doet. De financiële vertaalslag daarvan wordt in de begroting gemaakt. Gaandeweg het jaar wordt in 3 managementrapportages in de gaten gehouden hoe het er financieel voor staat, of OOZ nog in de pas loopt met de begroting. En tenslotte wordt vlak voor de zomer de jaarrekening besproken.

Gelukkig gaat het in de GMR zeker niet alleen om kale cijfers. In tijden van bezuinigingen kun je niet alles doen wat je zou willen en moeten er dus keuzes worden gemaakt. Ook daarbij kijken we met OOZ mee en kunnen we onze ideeën kwijt.

Ook bekijken we jaarlijks het bestuursinzetplan. Dat begint al in de begroting met de uitgangspunten voor het verdeling van formatie. In het bestuursinzetplan staan de kaders waarbinnen de scholen afzonderlijk hun formatie rond moeten breien. Ook hierbij moeten keuzes worden gemaakt waarvoor instemming van de GMR vereist is. Kwalitatief goed onderwijs op alle scholen staat hierbij voorop.

Er verder worden er op de vergaderingen nog veel andere onderwerpen besproken Denk aan de functiemix, strategisch beleid, de OOZ Academie, krimp, ouderbetrokkenheid etc.

Hoe werkt de GMR?
De GMR vergadert 8 keer per schooljaar, op dinsdagavonden tussen 19.30 en 21.30 uur. Met ingang van dit schooljaar gaan we daarvan voor het eerst enkele malen samen met de GMR voor het Voortgezet Onderwijs om tafel en is er een gezamenlijke vergadering met de Raad van Toezicht.

GMR leden bereiden stukken die op de agenda staan voor. Niet iedereen leest alles in groot detail. We hebben een verdeling rondom 4 thema’s: onderwijs, personeel, marktstrategie en bedrijfsvoering. De themagroep bedrijfsvoering besteedt extra aandacht aan de begroting, de themagroepen personeel en onderwijs kijken in meer detail naar stukken over bijvoorbeeld passend onderwijs en de themagroep marktstrategie wordt betrokken bij de discussie over de merknaam OOZ.

Soms wordt in klein verband overlegd met iemand van het stafbureau naar aanleiding van vragen over een actueel onderwerp. En we zijn bezig de banden tussen onze themagroepen en de gelijknamige werkgroepen met directeuren aan te halen.

Tijdens de vergaderingen worden we door OOZ op de hoogte gehouden van onderwerpen die spelen. Nieuw beleid in ontwikkeling of actuele onderwerpen. We gaan met OOZ in discussie en als het college van bestuur een voorgenomen besluit aan ons voorlegt formuleren we een advies.

Wat krijg je ervoor?
Ouders krijgen per bijeenkomst (een GMR vergadering of een themabijeenkomst) een vergoeding van € 45,00. Personeelsleden worden gefaciliteerd in uren of in geld voor 80 uur (als iemand alleen in de GMR zit) of 120 uur (als iemand zowel in een MR als de GMR zit). Kom je van buiten Zwolle dan kunnen ook reiskosten worden gedeclareerd.

Meedraaien in de GMR is ook gewoon erg interessant omdat je inzicht krijgt in hoe een grote organisatie zoals OOZ reilt en zeilt en wat er allemaal speelt.